Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”), LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000059150, NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449.
 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są: a) GiP Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 176/178,  93-120 Łódź oraz b) LSI Software r.o z siedzibą w Pradze, Praha – Chodov, Roztylská 1860/1, PSČ 148 00 (dalej jako „LSI Software”, „Współadministratorzy LSI”).
 • Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym między Współadministratorami LSI podziałem obowiązków podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych jest spółka pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług lub w związku z Pana/Pani żądaniem podjęcia przez nas działań (w tym prośby o kontakt pozostawionej w formularzu kontaktowym), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Współadministratorów.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, wobec czego zawsze może wyrazić Pan/Pani sprzeciw.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, ubezpieczyciele, doradcy biznesowi oraz – w przypadku takiej konieczności – obsługująca współadministratorów kancelaria prawnicza.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, chyba, że dłuższy okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 • W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 • Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego lub monitoringu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 • Korzystamy z narzędzi mających na celu profilowanie Pani/Pana zachowanie na naszej stronie.