Regulamin systemu tAPP Gastro

§ 1. Informacje ogólne

1. Definicje:
a) Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków skonfigurowanych przez Użytkownika celem zabezpieczenia dostępu do Konta. Usługodawca rekomenduje wprowadzenie znaków bezpiecznych (zawierających kombinację liter małych i dużych, cyfr i znaków specjalnych) z uwagi na wymogi bezpieczeństwa.
b) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług dostarczanych przez Użytkownika w prowadzonym przez niego lokalu gastronomicznym;
c) Konto – utworzony w bazie danych Systemu profil Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług;
d) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) Rejestracja – Proces utworzenia Konta w Systemie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego określającego m.in. warunki korzystania z Systemu;
f) Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność na którą Strona nie ma wpływu, przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć, której gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie;
g) System – panel administracyjny oraz aplikacja POS tAPP Gastro na urządzenia mobilne udostępniana Użytkownikom jako usługa typu SaaS (System as a Service) za pośrednictwem Internetu;
h) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o korzystanie z Systemu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
i) Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwość zarządzania lokalem gastronomicznym prowadzonym przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu zgodnie z przewidzianymi w nim funkcjonalnościami;
j) Usługodawca – LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (93-120), ul. Przybyszewskiego 176/178, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059150;
k) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, która dokonała rejestracji w Systemie.
2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Dostęp do Systemu jest odpłatny. W celu uzyskania dostępu do Systemu Użytkownik zobowiązany jest do:
    a) Wypełnienia formularza rejestracyjnego;
    b) Złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu, które skutkuje zawarciem Umowy o korzystanie z Systemu;
    c) Zawarcia z Usługodawcą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Konsumentów stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
    d) Zapłaty opłaty abonamentowej określonej przez Usługodawcę.
4. Usługodawca zastrzega prawo do uzależnienia możliwości rejestracji w Systemie oraz utworzenia Konta od podania przez Użytkownika dodatkowych danych lub przekazania dodatkowych dokumentów.
5. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto.
6. Użytkownik może w dowolnym czasie dokonać dezaktywacji swojego Konta wysyłając żądanie jego usunięcia do Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie usuwa Konto i przekazuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Dezaktywacja Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej za umówiony okres.
7. Użytkownik może w dowolnym czasie zawiesić korzystanie z Systemu bez utraty danych poprzez zgłoszenie żądania zawieszenia Konta do Usługodawcy. Zawieszenie Konta nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy. W przypadku gdy w tym okresie Użytkownik nie prześle żądania odwieszenia Konta Usługodawca usunie Konto oraz dane Użytkownika z Systemu. Wynagrodzenie za zawieszenie Konta wynosi 99 zł netto i płatne jest z góry. Zawieszenie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty rocznej opłaty abonamentowej.
8. Funkcjonalności Systemu zostały określone na stronie https://tappgastro.pl. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z nimi przed zawarciem Umowy.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Systemu albo pracami konserwatorskimi.
10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących Siłę Wyższą.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Systemu to:
    a) urządzenie typu tablet z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, wyposażone w system operacyjny Android wersja 7.0 lub wyższej,
    b) klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych,
    c) dostęp do poczty elektronicznej,
    d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze strony https://tappgastro.pl/ w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 3. Korzystanie z Systemu

1. W ramach zawarcia Umowy Użytkownik jest uprawniony do korzystana z Systemu zgodnie z jego funkcjonalnościami.
2. Użytkownik może przekazać dostęp do Konta jedynie upoważnionym przez siebie osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Użytkownika w związku z prowadzonym przez niego lokalem gastronomicznym.
3. Po zawarciu Umowy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Systemu nieodpłatnie przez 14 lub 30-dniowy okres próbny. Aby korzystać z Systemu po upływie tego okresu, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej zgodnie z określonymi warunkami.

§ 4. Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zwarta na okres wybrany przez Użytkownika przy zawarciu Umowy.
2. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta oraz Systemu w przypadku opóźnienia w zapłacie wymagalnych zobowiązań lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Użytkownika wysłanym na adres e-mail do zapłaty lub usunięcia naruszeń. Użytkownikowi nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia w związku z zablokowaniem Konta lub dostępu do Systemu jak również nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty abonamentowej za ten okres.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu będą przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu dane będą trwale usunięte. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek archiwizacji danych wprowadzanych do Systemu we własnym zakresie.

§ 5. Opłata abonamentowa

1. Korzystanie z Systemu jest odpłatne.
2. Informacje o wysokości opłat abonamentowych za korzystanie z Systemu określone są na stronie https://tappgastro.pl/cennik. Użytkownik związany jest wysokością opłat obowiązującą w dniu zawarcia Umowy lub przedłużenia okresu abonamentowego.
3. Opłaty abonamentowe ponoszone są z góry do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Niezwłocznie po uiszczenia opłaty abonamentowej Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT.
4. W razie zmiany wysokości opłat abonamentowych Użytkownik informowany jest o tym przez informację przekazywaną za pośrednictwem Systemu, a nowa opłata obowiązuje od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.
5. Dniem rozpoczęcia okresu abonamentowego jest dzień zaksięgowania przez Usługodawcę opłaty abonamentowej.
6. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona za pomocą karty kredytowej, płatniczej lub innego, dostępnego w ramach serwisu, sposobu płatności online. Usługodawca oferuje opcję cyklicznego obciążania zapisanej w Systemie karty kredytowej Użytkownika. W razie zmiany wysokości opłat abonamentowych Użytkownik poproszony zostanie o ponowne ustawienie cyklicznych płatności uwzględniając dokonane zmiany.
7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
8. Dostępne formy płatności – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
10. W celu rezygnacji z cyklicznego obciążania karty, Użytkownik w każdej chwili może usunąć dane swojej karty z systemu w ustawieniach panelu administracyjnego.

§ 6. Bezpieczeństwo danych i odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczanych w Systemie przez Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia i weryfikacji materiałów i informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę będąca następstwem ich działania lub zaniechania, w szczególności wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
4. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Użytkowników lub osoby trzecie za pośrednictwem Systemu.

§ 7. Dane osobowe i informacje handlowe

1. W związku z korzystaniem z Systemu oraz z funkcjonalności, które oferuje, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz Konsumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na podstawie Umowy oraz w granicach udzielonej zgody na wykorzystanie danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim Usługodawca pozyskuje dane osobowe od Użytkownika na potrzeby prowadzenia Konta, jest on administratorem tych danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności https://www.tappgastro.pl/polityka-prywatnosci
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik może otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu lub w imieniu osób trzecich do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez czas korzystania z Systemu przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi na to dodatkową, odrębną zgodę.
6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: bok@tappgastro.pl

§ 8. Nieosobowe dane dotyczące Użytkownika

1. Użytkownik wyraża zgodę na pozyskiwanie, wykorzystywanie (w tym utrwalanie i zwielokrotnianie), rozporządzenie oraz ujawnianie (w tym rozpowszechnianie i udostępnianie) danych sprzedażowych, o których mowa w ust. 3 poniżej, przez Usługodawcę lub podmioty trzecie.
2. Dane sprzedażowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę lub osoby trzecie m.in. w celu przeprowadzenia analiz rynku, w celach statystycznych oraz w celu opracowywania i tworzenia zbiorczych zestawień.
3. Dane sprzedażowe stanowią nieosobowe dane zamieszczane przez Użytkownika w Systemie, dotyczące sprzedaży wszystkich produktów we wszystkich prowadzonych przez Klienta lokalach gastronomicznych, w szczególności: kod lokalu gastronomicznego, nazwa i opis towaru lub usługi, cena sprzedaży brutto, wartość sprzedaży brutto, wielkość sprzedaży, liczba sprzedanych towarów lub usług.
4. Przetwarzanie danych sprzedażowych przez podmioty trzecie, inne niż Usługodawca, w szczególności ujawnienie (w tym rozpowszechnienie, rozporządzanie oraz udostępnienie) danych sprzedażowych, następować będzie wyłączenie po ich wcześniejszym zanonimizowaniu, wyłączającym możliwość powiązania danej informacji z Użytkownikiem.

§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu lub umieszczonych w nim danych można składać drogą elektroniczną na adres: bok@tappgastro.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
2. Prawidłowo złożona reklamacje powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    a) Dane Użytkownika (w tym adres i adres e-mail);
    b) Zwięzły opis reklamacji.
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na podany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 10. Prawo właściwe, spory

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników z Systemu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie https://tappgastro.pl/.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności Systemu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
3. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
4. Usługodawca nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie tappgastro.pl w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta pomiędzy Usługodawcą (LSI Software S.A.) zwanym dalej: Podmiotem przetwarzającym oraz Użytkownikiem Systemu tAPP Gastro zwanym dalej: Administratorem danych lub Administratorem.

§ 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
4. Administrator oświadcza, iż uzyskał powierzane dane osobowe zgodnie z prawem i podstawami przetwarzania określonymi w Rozporządzeniu. Administrator jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie powierzanych danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Administratora za pośrednictwem programów zakupionych u Podmiotu Przetwarzającego na podstawie umowy sprzedaży, udzielenia licencji lub indywidualnych zamówień. Przetwarzanie danych dotyczyć będzie kategorii osób wynikających każdorazowo z zawieranej umowy głównej (umowy licencji, sprzedaży, bądź indywidualnego zamówienia). Zakres powierzonych danych wynika każdorazowo z wybranego wariantu ww. programu, przy czym opis wszystkich wariantów wraz z określeniem aktualnego zakresu danych osobowych powierzonych za pośrednictwem każdego z nich dostępny jest na stronie internetowej http://www.lsisoftware.pl/.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług serwisowych i wdrożeniowych programów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3. Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Administrator zobowiązuje się do dopełnienia względem podmiotów, których dane są przetwarzane, wszelkich obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia, zwalniając jednocześnie z tego obowiązku Podmiot Przetwarzający.

§ 4. Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający pry przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. Administrator zgłosi Podmiotowi Przetwarzającemu wolę kontroli z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem – Strony wspólnie ustala dogodny dla Stron termin kontroli.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administrator danych nie dłuższym niz 14 dni

§ 5. Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. Powyższe nie dotyczy przekazania danych pracownikom Podmiotu Przetwarzającego a także osób stale współpracujących z Podmiotem Przetwarzającym na podstawie umów cywilnoprawnych – Administrator niniejszym wyraża zgodę na upoważnienie tych osób do przetwarzania powierzonych danych lub zawarcie stosownych umów podpowierzenia (w zależności od stosunku prawnego).
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

§ 6. Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas niezbędny dla realizacji przez Podmiot Przetwarzający usług świadczonych na rzecz Administratora, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu realizacji usługi świadczonej przez Podmiot Przetwarzający.

§7. Zasady zachowania poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony i od współpracujących z nią osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,.dane poufne”).
2. Każda ze Stron oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody drugiej Strony w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Podmiotu Przetwarzającego.